۱۳۹۰ بهمن ۲۱, جمعه

استفاده رسمی رئیس جمهور تاجیکستان از "درفش کاویانی" در کنار پرچم ملی تاجیکستان


استفاده ی رسمیِ رئیس جمهور تاجیکستان، از پرچم سه رنگی دارای نشان رسمی شاهنشاهی ساسانی ( ایرانشهر )، در کنار پرچم ملی تاجیکستان... به امید اتحاد دوباره ی ایرانشهر(ایران بزرگ).