۱۳۹۱ آذر ۲, پنجشنبه

دهانت را می بویند مبادا ملی گرا باشی


ترس حاکمیت از قدرت گرفتن میهن پرستی ایرانیان هر روز عیانتر می شود. هویتی که طی هزاره ها توانسته هر دشمنی را واپس بزند. هویتی که همواره با فرهنگ و سرشت ناب ایرانی یکی بوده و فرزندانی را به تاریخ معرفی کرده که نسل های ایرانی به آنها می بالند.
مسلما اساس این هویت بزرگترین سد در برابر جمهوری اسلامی است. هویتی که طی قرن ها ایرانزمین را بمانند ققنوسی از خاکستر بلند شده نگاه داشته و هر باره بعد از زمین خوردن این مردم روح آزادیخواهی را در آنان دمیده و مجددا سرپا نگاه داشته تا کمر هر دشمن و متجاوزی را بشکنند.  آری این هویت خاری در چشم این نظام انیرانی است. برای همین این نظام قاتل فرزندان رشید و برومند ایرانزمین است فرزندانی که شرافت را معنا و شجاعت را جامه عمل پوشاندند. فرزندانی که بانگ نه غزه نه لبنان جانم فدای ایرانیشان کاخ پو شالین استبداد را به لرزه در آورد. اینک بعد از پرپر شدن ستار بهشتی و سپس فشار مضاعف به ابولفضل عابدینی نوبت به یورش به منزل مهندس رضا کرمانی رسید. کفتاران نظام اقدام به دستگیری ده تن از میهن پرستان پان ایرانیست کردند و دگر بار نشان دادند چه واهمه ای از میهن دوستان دارند.
درود بر شرف این بزرگان که با وجود بارها دستگیری و شکنجه همچنان نام زیبای ایران از دهانشان نمی افتد.
پاینده ایران پاینده ایرانی