۱۳۹۰ آذر ۲۰, یکشنبه

پان ترک بی سواد

مزدوران معاصر، بی توجه به سرنوشت امثال پیشه وری، تنها به ۱۷ ماهه او می اندیشند، نه به دوران پیش از ۱۷ ماه و نه به دوران پس از آن، به هیچ کدام، عنایتی ندارند. دورانی که در آن سالهای سخت، پیشه وری از کرده ی خود، بمانند سلف خود "محمد امین رسولزاده"** پشیمان بود و سرنوشتش را حاصل پشت کردن به ملت ایران دانسته بود. پیشه وری های کنونی همان راه را می روند! و آن راه نابودیشان است.
این ویدئو را مشاهده کنید تا اوج بی سوادی و حماقت یک پانترک را ببینید. کسی که ایران را کثیر الملل می داند و با ژست مثال زدنی ایران را جغرافیای نا متعارف تعبیر می کند!!! دلیل هم می آورد آنهم اینکه ایرانیان نزدیکی فرهنگی ! اجتماعی ! تاریخی بهم ندارند. عجب !!! در ادامه ایشون نقل می فرمایند که تا تاریخ بوده ترک بوده و آذری های ایران رو با یک فیتیله پیچ خفن تو ایکی ثانیه نژادشون رو عوض کرده و به ترک تبدیل می کند :)) خودتان ببنید